:

Vstupné víza do bieloruska

Vstup do Bieloruska a opustenie územia, ako aj tranzit cez Bielorusko je možný iba s platným cestovným pasom (resp. iného dokladu platného pre vycestovanie do zahraničia) a platným vízom.

Vstupné víza do Bieloruska získate na každom bieloruskom zastupiteľskom úrade, resp. konzulárnom úrade (v zahraničí ich nájdete na www.embassies.mfa.gov.by/), alebo na Hlavnej konzulárnej správe MZV Bieloruska (so sídlom v Minsku).

Občania štátu, na ktorého území nie je bieloruský zastupiteľský úrad ani konzulát, môžu získať bieloruské vízum hneď po prílete na Národnom letisku Minsk-2.

Ostatní cudzinci, ktorí cestujú do Bieloruska, musia sa obrátiť na miestne príslušný zastupiteľský úrad Bieloruska. Výnimka sa udeľuje cudzincom v zložení oficiálnych delegácií, cudzincom pozvaným štátnymi orgánmi Bieloruska a cudzincom, ktorí chcú vycestovať v súvislosti s vážnou chorobou alebo smrťou blízkeho príbuzného alebo rodinného príslušníka (za podmienky predloženia úradných dokladov, ktoré túto skutočnosť potvrdzujú).

DRUHY VSTUPNÝCH VÍZ
Bieloruské vstupné víza môžu byť nasledovných druhov:

TRANZITNÉ VÍZUM (TYP B)
Tranzitné vízum sa udeľuje na účely tranzitu cez územie Bieloruska na dobu do jedného roka. Platí 48 hodín od vstupu na bieloruské územie, preto s vízumom tohto druhu musíte územie Bieloruska opustiť do dvoch dní od vstupu. Podrobnejšie pozri v bode Víza.

KRÁTKODOBÉ VÍZUM (TYP C)
Krátkodobé vízum je základné typ víza pre cudzincov. Udeľuje sa za účelom štúdia, pracovnej cesty, turizmu, súkromnej návštevy atď. Doba platnosti tohto typu víza je 90 dní. Podrobnejšie pozri sekciu Víza.

DLHODOBÉ VÍZUM (TYP D)
Dlhodobé vízum sa udeľuje iba v prípade, ak celková doba pobytu cudzinca v Bielorusku prevyšuje 90 dní (doba platnosti víza sa stanovuje na jeden rok) a má účelom podporu obchodných kontaktov, účasť na športových a kultúrnych podujatiach, novinársku prácu atď.Podrobnejšie pozri sekciu Víza.

Podľa počtu povolených vstupov sa víza delia na:

– jednovstupové (je povolený jeden vstup, pobyt a vycestovanie z Bieloruska v dobe uvedenej vo víze počas uvedeného počtu dní pobytu, celkovo najviac 90 dní);

– dvojvstupové (sú povolené dva vstupy, pobyty a vycestovania v dobe uvedenej vo víze počas uvedeného počtu dní pobytu, celkovo najviac 90 dní);

– viacvstupové(je povolených viac vstupov (viac ako dva), pobytov a vycestovaní v dobe uvedenej vo víze počas uvedeného počtu dní pobytu, celkovo najviac 90 dní za jeden rok).

POŽADOVANÉ DOKLADY NA UDELENIE VÍZA
Doba vybavenia vstupného víza je päť pracovných dní od dátumu podania kompletného balíka dokladov. V prípade súrneho vybavenia je možné rozhodnúť o udelení/neudelení vstupného víza do dvoch pracovných dní (48 hodín).

Orgán, ktorý udeľuje vízum , si vyhradzuje právo neudávať dôvod neudelenia víza. Rozhodnutie o udelení vstupného víza je definitívne, proti nemu nie je možné podať odvolanie. Podrobnejšie pozri sekciu Víza.

KONZULÁRNY POPLATOK
Konzulárny poplatok je možné uhradiť iba bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty, bankového prevodu na účet konzulárneho oddelenia, šekovej knižky alebo iným spôsobom, ktorý stanovuje každý jednotlivý zastupiteľský úrad Bieloruskej republiky v zahraničí. Výška konzulárneho poplatku – podrobnejšie pozri sekciu Víza.

KONZULÁRNA PODPORA
Vo všetkých záležitostiach ohľadom udelenia víz, štátneho občianstva ako aj v ďalších konzulárnych záležitostiach môžete kontaktovať automatizované informačné stredisko Hlavnej konzulárnej správy Ministerstva zahraničných vecí Bieloruska, ktoré pracuje nonstop na týchto telefónnych číslach:

+375 17 222 26 75
+375 17 222 31 52
+375 17 222 31 59

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to