:

Nespoplatnený dovoz do bieloruska

Niekto cestuje naľahko. Niekto naopak vezie veľa batožiny a riadi sa heslom: radšej priveziem späť nerozbalené ako budem nemilo prekvapený.

Takíto predvídaví cestujúci nebudú mať problém na bieloruskej hranici, pokiaľ dodržia zopár jednoduchých pravidiel.

KOĽKO BRAŤ PEŇAZÍ
Výška peňažnej hotovosti a/alebo cestovných šekov, ktoré môžete mať pri sebe, nie je obmedzená. Ak dovážate viac ako 10 tis. USD v prepočte, jednoducho uveďte celú sumu v colnom prehlásení cestujúceho.

V prehlásení musíte tiež uviesť, pokiaľ máte, peňažné nástroje (okrem už uvedených cestovných šekov) akými sú:

– zmenky;

– bankové šeky;

– cenné papiere v dokumentárnej podobe potvrdzujúce záväzok emitenta (dlžníka) zaplatiť uvedenú sumu, kde nie je uvedená osoba, ktorej majú byť tieto peniaze zaplatené.
 
KOĽKO OSOBNÝCH VECÍ MÔŽETE PREVIEZŤ BEZ PRECLENIA
Zmena poriadku dovozu tovarov pre osobnú potrebu do Bieloruskej republiky platná od 14. apríla 2016 (Nariadenie prezidenta Bieloruskej republiky č. 40 zo dňa 11. februára 2016).
Od 14. apríla 2016 pre dovoz tovarov pre osobnú potrebu osobami, ktoré vstupujú na územie Bieloruskej republiky častejšie ako raz za tri mesiace, je stanovená nasledujúca norma bezcolného dovozu. Váha tovaru nesmie prekročiť 20 kg a cena 300,00 EUR. V prípade prekročenia čo len jedného z uvedených parametrov sa uplatní colný poriadok a povinnosť zaplatenia cla a poplatkov stanovených pre hospodárske subjekty.

Upozorňujeme, že tieto obmedzenia platia výlučne pri vstupe osoby do Bieloruskej republiky častejšie ako raz za tri mesiace. Pre uplatnenie uvedených noriem doba troch kalendárnych mesiacov začne plynúť 14. apríla 2016.

Uvedená norma sa nevzťahuje na:

– tovar dovezený osobami, ktoré prichádzajú na trvalý pobyt do Bieloruskej republiky a v súvislosti s tým dovážajú tovar;

– tovar dovezený leteckou dopravou;

– tovar dovezený osobami, ktoré sú držiteľmi výsad a imunity v súlade s medzinárodnými dohodami Bieloruskej republiky;

 zánovné tovary dovezené osobami, ktoré nemajú trvalý pobyt v členských krajinách EÁHÚ:

– v množstve nevyhnutnom pre osobné využitie počas krátkodobého pobytu: šperky; predmety osobnej hygieny; prenosné hudobné nástroje; detské kočíky; vozíky pre postihnutých; športový a turistický výstroj a doplnky (okrem zbraní); prenosné dialyzačné a podobné medicínske prístroje; domáce zvieratá, vrátane určených na poľovanie, športy a turizmus;

– v množstve najviac 1 kus: fotoaparáty, videokamery, filmové kamery; prenosné filmové projektory; dataprojektory; prenosné nahrávacie a prehrávacie zariadenia, vrátane diktafónov; DVD prehrávače; prenosné rádiá, MP3 prehrávače, počítače; televízory s uhlopriečkou najviac 42 cm; ďalekohľady;

– v množstve najviac 2 kusy – mobilné telefóny.

Okrem toho sa od 14. apríla 2016 vo vzťahu k tovarom posielaným v medzinárodných poštových zásielkach a/alebo doručovaných kuriérskymi službami v priebehu kalendárneho mesiaca na adresu fyzickej osoby, ktorá sa nachádza na území Bieloruskej republiky, neuplatňuje clo, ak celková colná hodnota takéhoto tovaru neprekračuje sumu 22,00 EUR a jeho celková hmotnosť nepresahuje 10 kg.

Uvedená informácia nie je úplná. Podrobné informácie ako aj normatívne právne predpisy upravujúce poriadok dovozu tovarov pre osobnú potrebu, nájdete na stránke Štátneho colného výboru Bieloruskej republiky www.customs.gov.by.

ČO MUSÍTE ZOHĽADNIŤ, AK CESTUJETE AUTOM
Cudzinec môže doviezť do Bieloruska automobil alebo motorku bez cla a poplatkov v lehote do jedného roka. Doba prvotného dovozu tvorí 3 mesiace, po jej vypršaní sa musíte prihlásiť na colnom úrade pre predĺženie dovozového povolenia.

Dočasne dovezené motorové vozidlo môže použiť na území Colnej únie (do ktorej, okrem Bieloruska, patrí Ruská federácia a Kazachstan) iba fyzická osoba, ktorá vozidlo doviezla.

Pred vypršaním jedného roka treba dovezené auto buď vyviezť z územia Colnej únie, alebo zaplatiť zákonom stanovené poplatky a predať, resp. darovať apod.

Pri vstupe do Bieloruska neplatíte clo za palivo v nádrží ani za dodatočné 10 l v rezervnej bandaske.

Pre informáciu:

– § 2 čl. 8 Dohody o presune fyzickými osobami tovarov pre osobnú potrebu cez colnú hranicu Colnej únie a o vykonaní colných procedúr spojených s ich vybavením:

„Osobné motorové vozidlá, ktorýmkoľvek spôsobom sa presúvajú, s výnimkou osobných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené k evidencii na území členských štátov Colnej únie, podliehajú písomnému precleniu, ak sa dočasne vyvážajú z územia Colnej únie a následne sa dovážajú späť na dané územie“;

– časť 1 čl. 11 Dohody o presune fyzickými osobami tovarov pre osobnú potrebu cez colnú hranicu Colnej únie a o vykonaní colných procedúr spojených s ich vybavením:

„Osobné motorové vozidlá prihlásené k evidencii na území cudzieho štátu, ktoré sa dočasne dovážajú na colné územie Colnej únie fyzickými osobami cudzej štátnej príslušnosti ktorýmkoľvek spôsobom s oslobodením od cla, môžu používať na colnom území Colnej únie fyzické osoby, ktoré ich doviezli“;

– § 3 čl. 358 Colného zákonníka Colnej únie:

„Prevod práva na použitie a (alebo) disponovanie dočasne dovezenými tovarmi pre osobnú potrebu, vrátane motorových vozidiel, na inú osobu na colnom území Colnej únie je prípustné za podmienky ich preclenia a úhrady cla spôsobom stanoveným legislatívou Colnej únie“.

– časť 2 čl. 14.7. Zákona Bieloruskej republiky o správnych deliktoch:

„Použitie motorových vozidiel, ktoré sú predmetom colnej kontroly motorových vozidiel, s porušením zákonom stanoveného postupu, a to:

prevod práva na použitie a (alebo) disponovanie dovezenými na colné územie Euroázijskej hospodárskej únie osobnými motorovými vozidlami prihlásenými k evidencii na území cudzieho štátu, na iné osoby s porušením zákonom stanoveného postupu, ako aj nevyvezenie z colného územia Euroázijskej hospodárskej únie predmetných motorových vozidiel počas trvania platného termínu dočasného dovozu – má za následok vyrubenie pokuty vo výške od piatich do tridsiatich vymeriavacích základov s konfiškáciou motorových vozidiel nezávisle od toho, kto ich vlastní, alebo bez konfiškácie.“

ČO NESMIETE DOVÁŽAŤ
Omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory sa môžu dovážať jedine v podobe liečiv pre osobnú potrebu na základe lekárskeho predpisu v obmedzenom množstve. Nutnosť ich použitia musí byť podložená príslušnými dokladmi.

Na zozname zakázaných predmetov sú taktiež tlačené a audiovizuálne materiály obsahujúce:

– výzvy na extremistickú a teroristickú činnosť alebo ospravedlnenie terorizmu v očiach verejnosti;

– pornografiu;

– propagáciu, pokiaľ takéto propagačné materiály sú vyhotovené alebo šírené s porušením zákonov krajín Colnej únie o voľbách a referendách;

– propagáciu nacistickej symboliky alebo atribútov, resp. objektov, ktoré sa na ne podobajú natoľko, že môžu byť s nimi stotožnené.

Zmena poriadku dovozu tovarov pre osobnú potrebu do Bieloruskej republiky platná od 14. apríla 2016 (Nariadenie prezidenta Bieloruskej republiky č. 40 zo dňa 11. februára 2016).

 Colna deklaracia (angličtina)

 Pokyny pre vyplnenie colného vyhlásenia

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to