:

Tranzitné vízum

Pre udelenie tranzitného víza musí žiadateľ predložiť na konzulárnom oddelení veľvyslanectva nasledovné doklady:

– vyplnený a podpísaný vízový dotazník s nalepenou fotografiou (fotografia musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/MEK 19794-5, a to: rozmery 35х45 mm, fotografovaný sa má pozerať priamo do kamery, jednofarebné svetlé pozadie, vysoká ostrosť, bez záhybov a škvŕn, tvár má zaberať 70 až 80% snímky na výšku, fotografia nie staršia ako 6 mesiacov);

– cestovný pas (musí mať najmenej dve prázdne vízové strany a byť platný najmenej 90 dní po vypršaní platnosti žiadaného víza);

– doklad o cestovnom poistení (termín a počet dní uvedený v poistke musí zodpovedať  termínu a počtu dní pobytu uvedenému v žiadosti o vízum) alebo kópiu lístku na vlak;

– kópiu víza cieľovej krajiny (ak sa na žiadateľa vzťahuje vízová povinnosť cieľovej krajiny).

Pokiaľ sa na žiadateľa nevzťahuje vízová povinnosť cieľovej krajiny, ako podklady sa uznávajú:

– cestovné lístky alebo doklad o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla platnom na území cieľovej krajiny;

– pracovná alebo iná zmluva, ktorá predpokladá vycestovanie do cieľovej krajiny;

– žiadosť vysielajúcej strany;

– doklad o trvalom pobyte alebo pracovnom pomere v cieľovej krajine;

– doklad o vlastníckom práve k nehnuteľnosti v cieľovej krajine;

– doklad o pobyte alebo mieste pochovania príbuzných v cieľovej krajine;

– ďalšie doklady potvrdzujúce účel a dobu cesty.

Tranzitné vízum je platné 2 dní od vstupu.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to