:

Sadzobník konzulárnych poplatkov

Od 1. júla 2020 platia tieto sadzby konzulárnych poplatkov pri vybavení víza:

– občania EÚ – 35 eur;

– ostatní občania – 60 eur.

V prípade expresného vyhotovenia bieloruského víza sa platí dvojnásobný poplatok.

Od úhrady konzulárneho poplatku sú oslobodení neplnoletí občania krajín EÚ, osoby bez štátnej príslušnosti z Litvy a Estónska vo veku do 12 rokov, neplnoleté osoby bez štátnej príslušnosti z Lotyšska vo veku do 6 rokov a neplnoletí občania ostatných krajín vo veku do 14 rokov.

Bankové údaje pre zaplatenie konzulárneho poplatku

Konzulárny poplatok je potrebné uhradiť v eurách na účet Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom Jančova 5, 811 02 Bratislava vedený v ČSOB,
číslo účtu IBAN: SK95 7500 0000 0040 0391 5060.

Od úhrady konzulárneho poplatku sú oslobodení za podmienky predloženia príslušných potvrdzujúcich dokladov nasledovné kategórie občanov EÚ (s výnimkou občanov Dánska, Írska a Veľkej Británie):

– príslušníci národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov;

– účastníci vedeckej/vzdelávacej/kultúrnej/tvorivej činnosti, vrátane univerzitných a iných mobilít a výmenných programov;

– blízki príbuzní: manžel, manželka, deti, rodičia alebo osoby plniace rodičovské povinnosti, starí rodičia, vnuci a vnučky bieloruských občanov, ktorí žijú v Bielorusku, alebo občanov EÚ, ktorí žijú v Bielorusku;

– žiaci/študenti/doktorandi a pedagogický doprovod cestujúci za účelom štúdia alebo stáže;

– účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných družobnými mestami, resp. inými mestskými inštitúciami;

– predstavitelia inštitúcií občianskej spoločnosti cestujúci za účelom školení/seminárov/konferencií;

– účastníci oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce EÚ medzi Bieloruskom a EÚ;

– postihnutí a ich doprovod v prípade potreby;

– osoby cestujúce s humanitárnym cieľom, vrátane cesty na urgentnú liečbu spolu s doprovodom, cesty na pohreb blízkeho príbuzného alebo cesty na účel návštevy ťažko chorého príbuzného.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to