:

Vízum na účel účasti na športových, kultúrnych, vedeckých i vzdelávacích podujatiach a stážach

Pre získanie vstupného víza do Bieloruskej republiky na účel účasti na športových, kultúrnych, vedeckých i vzdelávacích podujatiach a stážach predloží žiadateľ na konzulárnom oddelení veľvyslanectva:

– vyplnený a podpísaný vízový dotazník s nalepenou fotografiou (fotografia musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/MEK 19794-5, a to: rozmery 35х45 mm, fotografovaný sa má pozerať priamo do kamery, jednofarebné svetlé pozadie, vysoká ostrosť, bez záhybov a škvŕn, tvár má zaberať 70 až 80% snímky na výšku, fotografia nie staršia ako 6 mesiacov);

– cestovný pas (musí mať najmenej dve prázdne vízové strany a byť platný najmenej 90 dní po vypršaní platnosti žiadaného víza);

doklad o cestovnom poistení (termín a počet dní uvedený v poistke musí zodpovedať  termínu a počtu dní pobytu uvedenému v žiadosti o vízum).

Pre získanie krátkodobého víza platného do 90 dní (tri mesiace) sa predkladá jeden z nasledujúcich dokladov:

– originál alebo kópia žiadosti o udelenie víza vystavenej právnickou osobou (prijímajúcou stranou);

– originál alebo kópia žiadosti (verbálnej noty) diplomatického zastupiteľstva alebo konzulárneho úradu cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie akreditovanej v Bieloruskej republike obsahujúca údaje o cudzincovi a požadovanom víze sa vyžaduje pri vystavení víz účastníkom podujatí organizovaných diplomatickým zastupiteľstvom alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu, resp. medzinárodnou organizáciou;

– originál alebo kópia písomnej žiadosti alebo potvrdenia o prijatí na štúdium  prijímajúcej vzdelávacej inštitúcie, resp. originál študentského preukazu vystaveného bieloruskou vzdelávacou inštitúciou alebo potvrdenie z kurzu, ktorý bude cudzinec navštevovať.

Pre získanie dlhodobého viacvstupového víza platného do 1 roka sa predkladá jeden z nasledujúcich dokladov:

– originál žiadosti o udelenie víza vystavenej právnickou osobou (prijímajúcou stranou);

– originál žiadosti (verbálnej noty) diplomatického zastupiteľstva alebo konzulárneho úradu cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie akreditovanej v Bieloruskej republike obsahujúca údaje o cudzincovi a požadovanom víze sa vyžaduje pri vystavení víz účastníkom podujatí organizovaných diplomatickým zastupiteľstvom alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu, resp. medzinárodnou organizáciou;

– originál písomnej žiadosti alebo potvrdenia o prijatí na štúdium  prijímajúcej vzdelávacej inštitúcie, resp. originál študentského preukazu vystaveného bieloruskou vzdelávacou inštitúciou alebo potvrdenie z kurzu, ktorý bude cudzinec navštevovať.

Na účel prihlasovania cudzincov (pri pobyte dlhšom ako 10 pracovných dní) alebo predĺženia doby pobytu sa musí cudzinec obrátiť na miestne príslušný migračný úrad Bieloruskej republiky v mieste pobytu cudzinca.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to