:

Vízum na účel osobnej návštevy (súkromné vízum)

Pre získanie vstupného víza do Bieloruskej republiky na účel osobnej návštevy predkladá žiadateľ na konzulárnom oddelení veľvyslanectva:

– vyplnený a podpísaný vízový dotazník s nalepenou fotografiou (fotografia musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/MEK 19794-5, a to: rozmery 35х45 mm, fotografovaný sa má pozerať priamo do kamery, jednofarebné svetlé pozadie, vysoká ostrosť, bez záhybov a škvŕn, tvár má zaberať 70 až 80% snímky na výšku, fotografia nie staršia ako 6 mesiacov);

– cestovný pas (musí mať najmenej dve prázdne vízové strany a byť platný najmenej 90 dní po vypršaní platnosti žiadaného víza);

doklad o cestovnom poistení (termín a počet dní uvedený v poistke musí zodpovedať  termínu a počtu dní pobytu uvedenému v žiadosti o vízum);

– pre osoby, ktoré vystúpili z občianstva Bieloruskej republiky, kópiu potvrdenia o strate občianstva Bieloruskej republiky.

Súkromné vízum platné do 30 dní sa môže udeliť štátnym príslušníkom členských krajín Európskej únie a niektorých iných krajín bez pozvania na základe uvedených v dotazníku údajov prijímajúcej strany (názov, adresa, telefónne číslo) a adresy pobytu v Bieloruskej republike.

Súkromné krátkodobé víza platné do 90 dní sa udeľujú po predložení jedného z nasledujúcich podkladov:

– doklad potvrdzujúci skutočnosť narodenia na území Bieloruskej republiky alebo bieloruskú národnostnú príslušnosť (rodný list a iné) predloží cudzinec, ktorý sa narodil na území Bieloruskej republiky alebo má bieloruskú národnosť;

– doklad potvrdzujúci vlastnícke právo k obytným priestorom na území Bieloruskej republiky, predloží vlastník obytných priestorov a/alebo jeho rodinní príslušníci;

žiadosť stanoveného typu blízkeho príbuzného (manžel/manželka, rodičia, deti, vnukovia, babka/ starý otec) doklady potvrdzujúce blízky príbuzenský vzťah alebo manželstvo s občanom/občiankou Bieloruskej republiky (rodný list, sobášny list, potvrdenie o zmene priezviska a iné) + kopia stránok pasu pozývajúcej osoby (občana/občianky Bieloruskej republiky alebo štátneho príslušníka jednej z krajín Európskej únie s kópiou platného povolenia na pobyt/ prechodného pobytu v Bielorusku);

– originál potvrdenia o mieste pochovania blízkych príbuzných predloží cudzinec, ktorý má alebo ktorého manžel/manželka má na území Bieloruskej republiky pochovaného rodinného príslušníka, resp. predloží tento doklad blízky príbuzný alebo manžel/manželka takéhoto cudzinca;

– pozvanie od občana/občianky Bieloruskej republiky vystavené na migračnom úrade v mieste bydliska pozývajúcej osoby;

žiadosť stanoveného typu občana/občianky Bieloruskej republiky, ktorého/ktorej podpis je notarske overený veľvyslanectvom;

žiadosť o udelenie víza vystavenú zdravotníckou organizáciou Bieloruskej republiky alebo zmluvu o poskytnutí platených medicínskych služieb zákonným spôsobom uzavretú so zdravotníckym zariadením Bieloruskej republiky predloží cudzinec, ktorý požaduje zdravotnícku starostlivosť na území Bieloruskej republiky;

žiadosť o udelenie víza vystavenú zdravotníckou organizáciou Bieloruskej republiky predloží cudzinec, ktorý cestuje ako doprovod cudzinca požadujúceho  zdravotnícku starostlivosť na území Bieloruskej republiky;

žiadosť o udelenie víza vystavenú vzdelávacou inštitúciou predloží zákonný zástupca cudzinca, ktorý sprevádza cudzinca cestujúceho do Bieloruskej republiky za účelom účasti na prijímacích pohovoroch a/alebo zápisu na vzdelávacej inštitúcii v Bieloruskej republike;

žiadosť o udelenie víza vystavenú právnickou osobou alebo zastupiteľstvom zahraničnej inštitúcie v Bieloruskej republike predloží rodinný príslušník cudzinca, ktorý sprevádza cudzinca cestujúceho do Bieloruskej republiky za účelom obchodnej návštevy, účasti na športových, kultúrnych, vedeckých alebo vzdelávacích podujatiach a stážach, alebo za účelom zamestnania;

– súdne predvolanie.

Súkromné dlhodobé víza platné do 1 roka sa udeľujú po predložení jedného z nasledujúcich podkladov:

– pozvanie od občana/občianky Bieloruskej republiky vystavené na migračnom úrade v mieste bydliska pozývajúcej osoby;

– doklad potvrdzujúci vlastnícke právo k obytným priestorom na území Bieloruskej republiky a doklady potvrdzujúce príbuzenské vzťahy a bývanie v spoločnej domácnosti – v prípade, ak žiada o vízum rodinný príslušník vlastníka nehnuteľností;

žiadosť stanoveného typu blízkeho príbuzného (manžel/manželka, rodičia, deti, vnukovia, babka/ starý otec) doklady potvrdzujúce blízky príbuzenský vzťah alebo manželstvo s občanom/občiankou Bieloruskej republiky (rodný list, sobášny list, potvrdenie o zmene priezviska a iné) + kopia stránok pasu pozývajúcej osoby (občana/občianky Bieloruskej republiky alebo štátneho príslušníka jednej z krajín Európskej únie s kópiou platného povolenia na pobyt/ prechodného pobytu v Bielorusku);

– doklad potvrdzujúci skutočnosť narodenia na území Bieloruskej republiky alebo bieloruskú národnostnú príslušnosť (rodný list a iné);

– originál potvrdenia o mieste pochovania blízkych príbuzných;

žiadosť o udelenie víza (pozvanie) stanoveného typu vystavenú vzdelávacou inštitúciou (pre udelenie vstupného víza zákonnému zástupcovi cudzinca, ktorý sprevádza cudzinca cestujúceho do Bieloruskej republiky za účelom účasti na prijímacích pohovoroch a/alebo zápisu na vzdelávacej inštitúcii v Bieloruskej republike);

žiadosť o udelenie víza (pozvanie) stanoveného typu vystavenú právnickou osobou alebo zastupiteľstvom zahraničnej inštitúcie v Bieloruskej republike (pre udelenie vstupného víza rodinnému príslušníkovi cudzinca, ktorý sprevádza cudzinca cestujúceho do Bieloruskej republiky za účelom obchodnej návštevy, účasti na športových, kultúrnych, vedeckých alebo vzdelávacích podujatiach a stážach, alebo za účelom zamestnania).

Súkromné krátkodobé víza môžu byť jednovstupové, dvojvstupové alebo viacvstupové. Dlhodobé víza sú iba viacvstupové.

Na účel prihlasovania cudzincov (pri pobyte dlhšom ako 10 pracovných dní) alebo predĺženia doby pobytu sa musí cudzinec obrátiť na miestne príslušný migračný úrad Bieloruskej republiky v mieste pobytu cudzinca.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to