:

Vízum v prípade úmrtia alebo ťažkej choroby blízkeho príbuzného

Vízum sa vybavuje expresne a bezplatne na základe oznámenia o ťažkej chorobe / úmrtí blízkeho príbuzného alebo rodinného príslušníka. Pre získanie vstupného víza do Bieloruskej republiky predloží žiadateľ na konzulárnom oddelení veľvyslanectva:

– vyplnený a podpísaný vízový dotazník s nalepenou fotografiou (fotografia musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/MEK 19794-5, a to: rozmery 35х45 mm, fotografovaný sa má pozerať priamo do kamery, jednofarebné svetlé pozadie, vysoká ostrosť, bez záhybov a škvŕn, tvár má zaberať 70 až 80% snímky na výšku, fotografia nie staršia ako 6 mesiacov);

– cestovný pas (musí mať najmenej dve prázdne vízové strany a byť platný najmenej 90 dní po vypršaní platnosti žiadaného víza);

doklad o cestovnom poistení (termín a počet dní uvedený v poistke musí zodpovedať  termínu a počtu dní pobytu uvedenému v žiadosti o vízum);

– oznámenie (notársky overený telegram) o ťažkej chorobe / úmrtí blízkeho príbuzného alebo rodinného príslušníka, resp. kópiu lekárskeho nálezu alebo úmrtného listu (originál alebo naskenovaná kópia);

– doklady potvrdzujúce príbuzenský vzťah.

Za blízkych príbuzných sa považujú: otec, matka, starý otec, stará mama, súrodenci (bratia a sestry), deti a vnuci. Za rodinných príslušníkov sa považujú manžel a manželka.

Ako doklady potvrdzujúce príbuzenský vzťah sa uznávajú rodný list, sobášny list a ďalšie doklady umožňujúce dokázať príbuzenský vzťah.

Expresné vízum sa vydáva s dobou platnosti najviac 15 dní.

Na účel prihlasovania cudzincov (pri pobyte dlhšom ako 10 pracovných dní) alebo predĺženia doby pobytu sa musí cudzinec obrátiť na miestne príslušný migračný úrad Bieloruskej republiky v mieste pobytu cudzinca.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to