:

Vízum na účel pracovnej návštevy (obchodné vízum)

Pre získanie vstupného víza do Bieloruskej republiky na obchodné účely predkladá žiadateľ na konzulárnom oddelení veľvyslanectva:

– vyplnený a podpísaný vízový dotazník s nalepenou fotografiou (fotografia musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/MEK 19794-5, a to: rozmery 35х45 mm, fotografovaný sa má pozerať priamo do kamery, jednofarebné svetlé pozadie, vysoká ostrosť, bez záhybov a škvŕn, tvár má zaberať 70 až 80% snímky na výšku, fotografia nie staršia ako 6 mesiacov);

– cestovný pas (musí mať najmenej dve prázdne vízové strany a byť platný najmenej 90 dní po vypršaní platnosti žiadaného víza);

doklad o cestovnom poistení (termín a počet dní uvedený v poistke musí zodpovedať  termínu a počtu dní pobytu uvedenému v žiadosti o vízum);

Vízum platné do 30 dní sa môže udeliť bez pozvania na základe uvedených v dotazníku údajov prijímajúcej strany (názov, adresa, telefónne číslo) a adresy pobytu v Bieloruskej republike.

Pre vybavenie krátkodobého víza platného do 90 dní (tri mesiace) predkladá žiadateľ:

– originál alebo kópiu pozvania stanoveného typu od bieloruskej právnickej osoby alebo od zastupiteľstva zahraničnej inštitúcie v Bieloruskej republike

Tieto víza môžu byť jednovstupové, dvojvstupové alebo viacvstupové.

Pre vybavenie dlhodobého viacvstupového víza platného do 1 roka predkladá žiadateľ:

– originál alebo kópiu pozvania stanoveného typu od bieloruskej právnickej osoby alebo od zastupiteľstva zahraničnej inštitúcie v Bieloruskej republike, resp. doklady bieloruskej právnickej osoby (vrátane zakladateľských listín) potvrdzujúce, že cudzinec je zakladateľom alebo riaditeľom obchodnej inštitúcie v Bielorusku.

Na účel prihlasovania cudzincov (pri pobyte dlhšom ako 10 pracovných dní) alebo predĺženia doby pobytu sa musí cudzinec obrátiť na miestne príslušný migračný úrad Bieloruskej republiky v mieste pobytu cudzinca.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to