:

Povinné cestovné poistenie cudzincov

Podmienkou na získanie vstupného víza je predloženie dokladu o cestovnom poistení uzavretom v poisťovniach Belgosstrach alebo Beleximgarant, resp. poistnej zmluvy, karty poistenca alebo iného dokladu potvrdzujúceho platné cestovné poistenie v zahraničnej poisťovni.

Kúpiť cestovné poistenie online:

Belgosstrach

https://besure.by/ru/

Beleximgarant

Poistnú zmluvu o cestovnom poistení uzavretom v zahraničnej poisťovni alebo iný potvrdzujúci doklad môže žiadateľ poskytnúť v kópii. Tento doklad musí:

– obsahovať názov zahraničnej poisťovne, adresu jej sídla, telefónny kontakt na poisťovňu alebo jej medzinárodnú asistenčnú službu, priezvisko, meno a otcovské meno (pokiaľ je) cudzinca;

– platiť na území Bieloruskej republiky;

– platiť počas celého pobytu cudzinca v Bieloruskej republike;

– zabezpečovať poistné krytie najmenej 10.000,- eur.

Cudzinci, ktorí majú povolený bezvízový vstup do Bieloruskej republiky a ktorí sú povinní uzavrieť cestovné poistenie, preukazujú sa poistnou zmluvou alebo kartou poistenca zodpovedajúcou horeuvedeným podmienkam u príslušníka hraničnej kontroly pri vstupe do Bieloruska.

Prihlasovanie cudzincov a predĺženie pobytu cudzincov na príslušných úradoch ministerstva vnútra, ako aj vystavenie povolení na krátkodobý (prechodný) pobyt sa uskutočňuje najviac na dobu platnosti poistnej zmluvy.

Počas pobytu v Bieloruskej republike musí cudzinec so sebou mať originál karty poistenca alebo poistnej zmluvy uzavretej so zahraničnou poisťovňou a zodpovedajúcej horeuvedeným podmienkam.

Od povinného cestovného poistenia sú oslobodení:

– hlavy štátov a predsedovia vlád cudzích štátov, vedúci a členovia parlamentných, vládnych a ďalších oficiálnych delegácií, ako aj technický personál týchto delegácií;

– vedúci a zamestnanci zastupiteľských a konzulárnych úradov, zastupiteľstiev a orgánov medzinárodných organizácií a medzištátnych celkov i ich rodinní príslušníci;

– zamestnanci Organizácie spojených národov a jej osobitných inštitúcií, ktorí sa preukážu cestovnými dokladmi OSN;

– členovia  posádok medzinárodných letov a medzinárodných vlakov;

– členovia posádok zahraničných vojenských lietadiel a armádni príslušníci cudzích štátov cestujúci do Bieloruskej republiky, aby sa zúčastnili spoločných vojenských sústredení;

– osoby, ktoré sa zdržiavajú v Bieloruskej republike s cieľom vykonania hraničnej zastupiteľskej činnosti;

– občania štátov, s ktorými má Bielorusko platné medzinárodné dohody upravujúce poskytnutie bezplatnej rýchlej a urgentnej zdravotnej starostlivosti;

– cudzinci, ktorí si podali žiadosť o azyl alebo dodatočnú ochranu v Bieloruskej republike;

– cudzinci cestujúci cez územie Bieloruskej republiky tranzitne medzinárodnými vlakmi alebo medzinárodnou osobnou leteckou dopravou;

– osobitné iné kategórie cudzincov.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to