:

Požiadavky na dokumenty

Požiadavky k dokumentom pri podávaní žiadostí o vydanie víz

Pri podávaní na veľvyslanectve žiadostí o vydanie víz je potrebné dodržiavať nasledovné požiadavky:

– vízový dotazník musí byť vyplnený dopredu. Konzultácie ohľadom vyplňovania dotazníka sú možné na tel. +421 2 6225 0152;

– všetky polička dotazníka musia byť vyplnené – bez medzier. Ak údaje nie sú, označiť «nie»;

– doklady, vydané Slovenskou republikou, musia byť overené apostillom (formálne požiadavky na doklady, vydávane cudzími štátmi, sú stanovené medzinárodnými dohodami Bieloruskej republiky);

– dokumenty, vystavené v cudzom jazyku (aj čiastočne), musia byť preložené do bieloruštiny, alebo ruštiny a opatrené pečaťou súdneho prekladateľa;

– preložený musí byť celý obsah originálu, prekladateľ, alebo žiadateľ nesmú upravovať, alebo skracovať prekladaný text;

– rovnaké mená a názvy v preloženom texte musia byť preložené rovnako vo všetkých predkladaných dokladoch;

– preklad mien v zahraničných dokladoch má zodpovedať pravopisu mien v dokladoch, vydaných v Bieloruskej republike;

– všetky dokumenty je potrebné predložiť spolu s kópiami v uvedenom množstve. Ak nie je uvedené inač, sú potrebné kópie všetkých strán dokumentu, vrátane apostillu a prekladu;

– pečate, pečiatky a podpisy v kópiách dokumentu musia byť čitateľné a zodpovedať kvalite originálu;

– kopírovaný dokument má byť umiestnený v rámci listu papiera, bez posunutia za jeho hranice;

– ak žiadosti podávajú niekoľko členov rodiny naraz, všetky potrebné kópie musia byť priložené ku každej žiadosti.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to