:

Postup prijatia dokumentov

Postup pri zasielaní dokladov poštou

Ak sa rozhodnete zaslať doklady na zastupiteľský úrad poštovou zásielkou, a naspäť tiež chcete ich dostať poštou, automaticky súhlasíte s nasledovným:

1. Zaslanie poštou sa uskutočňuje so zohľadnením všetky možných rizík, spojených s fungovaním Slovenskej pošty.

2. Zastupiteľský úrad nenesie žiadnu zodpovednosť za prácu poštovej služby a včasnosť doručenia (vr. spiatočného) poštových zásielok. V prípade otázok obráťte sa na príslušne oddelenie Slovenskej pošty, pretože hľadanie príčin možnej straty dokladov, odoslaných na zastupiteľský úrad, alebo späť žiadateľovi nie je úlohou zastupiteľského úradu.  

3. Spracovanie žiadostí, posielaných poštou, sa začína iba po prijatí všetkých potrebných dokladov. Do stanovenej lehoty vybavenia žiadosti o vykonanie konzulárnej činnosti, sa nezahŕňa čas potrebný na preposielanie korešpondencií.

4. Žiadosti, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky (ak vízové dotazníky nie sú vyplnené správne, chýbajú nevyhnutné dokumenty a ich kópie, fotografie atď.) budú vrátené žiadateľovi bez posudzovania. Konzulárne oddelenie nie je povinné vopred oznámiť vrátenie žiadosti so zistenými nedostatkami bez posudzovania.

5. Ku kompletnému balíku dokumentov musí byť priložený sprievodný list s uvedením nasledujúcich informácií:

- číslo mobilného telefónu a e-mail žiadateľa;

- poštová adresa pre spiatočné odoslanie dokladov, čitateľne vypísaná tlačeným písmom/číslicami.

6. Pri zasielaní dokumentov na veľvyslanectvo v Bratislave poštou je nutné priložiť príslušne oznámkovanú/oplatenú obálku so spiatočnou adresou pre spiatočné odoslanie dokumentov.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to