:

Obchodno-ekonomická spolupráca

Obrat tovarov medzi Bieloruskou republikou a Slovenskou republikou v r. 2021 tvoril 162,3 mil. USD, v tom bieloruský export tvoril 72,1 mil. USD, import – 90,2 mil. USD. Saldo zahraničného obchodu bolo záporné vo výške 18,1 mil. USD.

Dynamika obchodu s tovarom v rr. 2016-2021

   obrat tovarov  export  import  saldo
2016 162 388,5  69 748,6 92 639,9  -22 891,3
2017 159 616,5 58 720,8 100 895,7  -42 174,9
2018  217 877,0  113 991,9  103 885,1 10106,8
2019 226022,6 113991,3 112031,3 1960
2020 177467,7 75162,6 102305,1 -27142,5
2021 162277,0 72067,8 90209,2 -18141,4

Hlavné položky exportu z Bieloruska na Slovensko tvoria: zdravotnícke zariadenia a príslušenstvo, traktory, zvinutý neizolovaný drôt z čiernych kovov bez izolácie, ropné produkty, polyamidy, syntetické nite, preglejky, klince a skoby z čiernych kovov, heterocyklické zlúčeniny obsahujúce atómy dusíka, nelegované drôty z ocele, soľ.

Hlavné položky importu zo Slovenska: osobné automobily a súčiastky, kukurica, spaľovacie motory, potravinárske výrobky, stroje a mechanizmy na zber a mlátenie plodín, elektrické zariadenia, pneumatiky, cyklické uhľovodíky, potrubné armatúry, priemyselné zariadenia.

Obrat služieb medzi Bieloruskom a Slovenskom v roku 2021 dosiahol  29,4 mil. USD, v tom bieloruský export služieb tvoril 21,9 mil. USD, import – 7,5 mil. USD. Saldo zahraničného obchodu bolo kladné vo výške 14,4 mil. USD.

V Bielorusku pôsobí 13 spoločných a 12 zahraničných podnikov s účasťou slovenského kapitálu.

Dosiahnutý rozsah slovenských investícií do bieloruskej ekonomiky k 1. januára 2022 tvoril  9,5 mil. USD, vrátane 9,0 mil. USD priamych investícií.

14. zasadnutie Bielorusko-Slovenskej spoločnej komisie pre obchodno-ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu sa konalo v Minsku v r. 2019. Počas zasadnutia sa strany dohodli na ďalšom rozšírení spolupráce v oblasti priemyselnej kooperácie, poľnohospodárstva, vedy a technológií, vzdelávania, energetiky, úverovej a finančnej sféry, normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, farmácie, informačných technológií, regionálnej spolupráce a pod.

V r. 2018 sa v Minsku konalo prvé zasadnutie Bielorusko-slovenskej komisie pre spoluprácu v oblasti vedy a technológií, ktorá vznikla na základe Dohody medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti vedy a technológií (podpísaná v apríli 2017).

V r. 2016 sa uskutočnila návšteva v Bielorusku predsedu vlády Slovenskej republiky  R.Fica.

V r. 2017 sa uskutočnila návšteva v Slovenskej republike predsedu vlády Bieloruskej republiky Andreja Kobiakova. Počas návštevy boli podpísané: Memorandum o vytvorení konzorcia medzi Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou, Univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a slovenskými spoločnosťami SV Engineering a Dupres Group v oblasti vedecko-technickej a edukačnej spolupráce; holding Horizont uzavrel so slovenskými partnermi dohody o vytvorení na území Bieloruskej republiky spoločnej výroby televízorov a priemyselných a interiérových úsporných svietidiel pre trhy EÁHÚ; Memorandum o vzájomnom porozumení medzi Ministerstvom pre mimoriadne situácie Bieloruskej republiky a Výborom jadrového dozoru Slovenskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. 

Realizuje sa spolupráca v oblasti farmácie, energetiky, vo vedecko-technickej sfére, sa realizujú projekty v oblasti výroby optických prístrojov, modernizácie bieloruských podnikov na spracovanie mlieka.

Strany pracujú na vytvorení spoločnej vedecky náročnej výroby, kde sa bude produkcia nových high-tech produktov vykonávať súbežne a na základe vlastného vedeckého výskumu (BelOMO; BŠTU).
Bolo vytvorené a funguje bielorusko-slovenské konzorcium v oblasti vedeckej, technickej a vzdelávacej spolupráce s účasťou BŠTU, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

V rámci spolupráce medzi úradmi pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Bieloruska a Slovenska boli podpísané tri medzirezortné dohody a celý rad protokolov o spolupráci. Na báze Bieloruského štátneho ústavu pre normalizáciu a certifikáciu (BelGISS) spolu s Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch (TSÚ) bolo vytvorené Bielorusko-Slovenské centrum pre skúšobníctvo a certifikáciu.

Rozširuje sa spolupráca medzi obchodnými a priemyselnými komorami oboch krajín. Konajú sa obchodné fóra, obchodné kruhy si vymieňajú návštevy na úrovni centrálnych aj regionálnych obchodných a priemyselných komôr oboch krajín.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to