:

Obchodno-ekonomická spolupráca

Obchodno-ekonomické vzťahy medzi Bieloruskom a Slovenskom sú stabilné. V priebehu posledných 5. rokov Slovensko je na zozname tridsiatich základných obchodných partnerov Bieloruska.

V roku 2020 tvoril obrat tovarov medzi Bieloruskom a Slovenskom celkovo 177,5 mil. USD (78,5% oproti roku 2019), vr. bieloruského exportu – 75,2 mil. USD (65,9%), importu – 102,3 mil. USD (91,3%). Zahraničnoobchodné saldo bolo záporné vo výške 27,1 mil. USD.

Dynamika obchodu s tovarom v rr. 2016-2020, (v tis. USD)

   obrat tovarov  export  import  saldo
2016 162 388,5  69 748,6 92 639,9  -22 891,3
2017 159 616,5 58 720,8 100 895,7  -42 174,9
2018  217 877,0  113 991,9  103 885,1 10106,8
2019 226022,6 113991,3 112031,3 1960
2020 177467,7 75162,6 102305,1 27142,5
2020 v % oproti 2019 78,5 65,9 91,3  

Hlavnými exportnými položkami dovážanými na Slovensko sú zdravotnícke prístroje a zariadenia, traktory, krútený drôt z čiernych kovov bez izolácie, ropné produkty, polyamidy, nite syntetické, preglejka, klince a spinky z čiernych kovov, heterocyklické zlúčeniny obsahujúce atómy dusíka, drôt z nelegovanej ocele, soľ.

Hlavné importné položky dovážanými zo Slovenska: osobné autá a náhradné diela pre ne, kukurica, spaľovacie motory, potraviny, stroje a mechanizmy pre zber a mlátenie poľnohospodárskych rastlín, elektrická aparatúra, pneumatiky, cyklické uhľovodíky, armatúry potrubné, priemyselné zariadenia.

Export služieb na Slovensko tvoril v roku 2020 21,0 mil. USD (oproti úrovni z roku 2019), v tom 10,8 mil. USD doprava (118,8%), 7,1 mil. USD počítače a telekomunikácie (136,5%), 2,5 mil. USD ďalšie obchodné služby (109,1%).

Import služieb tvoril 5,7 mil. USD (65,4%). Saldo zostalo kladné vo výške 15,3 mil. USD (v roku 2019 – 11,8 mil. USD).

Celkový objem slovenských investícií do ekonomiky Bieloruska podľa stavu k 1. Januára 2021 tvoril 8,1 mil. USD, v tom5,8 mil. USD priamych investícií. V roku 2020 bolo získaných 3,7 mil. USD investícií, v tom 2,0 mil. USD priamych investícií. V roku 2019 bolo získaných 1,7 mil. USD investícií, v tom 1,3 mil. USD priamych.

V Bielorusku pôsobí 12 spoločných a 8 zahraničných podnikov s účasťou slovenského kapitálu (podiel na základnom imaní vyše 0,1 tis. USD).

Na Slovensku pôsobia predajcovia takých významných bieloruských exportných podnikov akými sú MTZ, a.s., Bobrujskagromaš, a.s., Gomseľmaš, a.s., Lidagroprommaš, a.s., Mozyrské strojárske závody, a.s., Smorgonské agregátové závody, a.s., Buľbaš, s.r.o.

Pravidelne sa konajú zasadnutia Bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre obchodno-ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu, ktorej 14. zasadnutie sa uskutočnilo 23.-24. októbra 2019 v Minsku.

Na prác Komisie sa podieľali zástupcovia vládnych orgánov, akademických a podnikateľských kruhov oboch krajín. V priebehu zasadnutia strany sa dohodli na ďalšom rozširovaní spolupráce v oblastiach: priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, veda a technológie, školstvo, energetika, úverová a finančná správa, normalizácia, metrológia a posudzovanie zhody, farmácia, informačné technológie, regionálna spolupráca atď.

25. septembra 2018 sa v Minsku uskutočnilo 1. Zasadnutie Bielorusko-slovenskej komisie pre spoluprácu v oblasti vedy a technológií vytvorenej v rámci Dohody medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti vedy a technológií (podpísaná v apríli 2017).

Bieloruské podniky a ich autorizovaní predajcovia sa pravidelne zúčastňujú výstav a veľtrhov na Slovensku. V rámci 9. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu AGROSALÓN 2017 (28. marca – 1. apríla 2017 v Nitre) bola zorganizovaná Národná expozícia Bieloruskej republiky.

V rámci návštevy v Bielorusku predsedu vlády SR Roberta Fica 25. novembra 2016 obe strany určili tieto perspektívne smery bilaterálnej spolupráce v obchodno-ekonomickej oblasti: farmácia, energetika, modernizácia priemyselnej výroby, spracovanie dreva, rafinéria.

Delegácia na čele s R. Ficom navštívila Vitebskú oblasť, kde sa oboznámila s priebehom realizácie investičného projektu – založenia výroby liečiv na základe spoločnosti Nativita, a. s. (obec Bešenkoviči Vitebskej oblasti) v spolupráci so slovenskou spoločnosťou VitaPharma.

Slovenské spoločnosti Vzduchotorg a Milking už dlhé roky spolupracujú s bieloruskou stranou v oblasti rekonštrukcie mliekarenských podnikov. V roku 2020 bola spustená technologická linka na výrobu suchého mlieka na základe zariadenia Vzduchotorg v Kobrinskej továrni na výrobu masla a syrov, linky na sušenie v Inštitúte mikrobiológie Národnej Akadémie vied a v mliekarni Milkavita, a.s.

V rámci spolupráce medzi úradmi pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Bieloruska a Slovenska boli podpísané tri medzirezortné dohody a celý rad protokolov o spolupráci. Na báze Bieloruského štátneho ústavu pre normalizáciu a certifikáciu (BelGISS) spolu s Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch (TSÚ) bolo vytvorené Bielorusko-Slovenské centrum pre skúšobníctvo a certifikáciu.

Rozvíja sa spolupráca medzi obchodnými a priemyselnými komorami oboch krajín. Ročne sa konajú biznis fóra, sa uskutočňuje výmena návštev podnikateľských kruhov na úrovni centrálnych, ako aj regionálnych OPK oboch krajín.

V roku 2019 ako súčasť implementácie podpísanej dohody o spolupráci medzi Gomeľským oddelením Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory a Žilinskou obchodnou a priemyselnou komorou sa uskutočnila výmena návštev podnikateľských kruhov.

5.-8. septembra 2019 sa uskutočnila návšteva delegácie slovenských miest Prešov a Vranov nad Topľou, Prešovskej regionálnej obchodnej a priemyselnej komory s cieľom účasti na druhom Brestskom ekonomickom fóre partnerských miest a iných podujatiach venovaných 1000-ročiu Bresta.
12.-14. septembra 2019 slovenskí podnikatelia sa zúčastnili Medzinárodného biznis fóra Euroregión Neman 2019 a výročnej XX. Republikového univerzálneho veľtrhu Euroregión Neman 2019 (Grodno).

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to