:

Zmluvno-právna základňa bielorusko-slovenských vzťahov

Zmluvno-právnu základňu bielorusko-slovenskej spolupráce tvorí 14 medzištátnych/medzivládnych medzinárodných dohôd a 17 medzinárodných dohôd medzirezortnej povahy.

Na medzištátnej úrovni je zakotvené právne nástupníctvo vo vzťahu k Dohode medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Česko-Slovenskou socialistickou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných, podpísanej v Moskve 12. augusta 1982.

Na medzivládnej úrovni boli uzavreté dohody v oblasti hospodárskej spolupráce, podpory a ochrany investícií, zamedzenia dvojitého zdanenia, o medzinárodnej cestnej preprave, о spolupráci v colných záležitostiach, v boji proti organizovanému zločinu, o bezvízovom vstupe na diplomatické a služobné pasy, o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych situáciách, o spolupráci v oblasti vedy a technológií.

Platia medzirezortné dohody o spolupráci v oblasti športu a cestovného ruchu, poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia, kultúry a umenia, normalizácie a metrológie, energetiky a farmácie.

V rámci návštevy v Bieloruskej republike predsedu vlády Slovenskej republiky R. Fica 25. novembra 2016 bolo podpísaných 7 bilaterálnych dokumentov, vrátane Dohody medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych situáciách.

V priebehu konanej 27. – 28. apríla 2017 oficiálnej návštevy predsedu vlády Bieloruskej republiky A. Kobiakova na Slovensku bolo podpísaných 10 dohôd a memoránd, vrátane Dohody medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti vedy a technológií.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to