:

Kultúrna, edukačná a vedecká spolupráca medzi Bieloruskom a Slovenskom

Bilaterálna spolupráca medzi Bieloruskom a Slovenskom v kultúrnej oblasti sa realizuje na základe Dohody medzi Ministerstvom kultúry Bieloruskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky о spolupráci v oblasti kultúry a umenia podpísanej 19. októbra 2005.

Predstavitelia bieloruských a slovenských kultúrnych inštitúcií, umelecké kolektívy sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných kultúrnych podujatiach konaných v oboch krajinách, napr. medzinárodné slávnosti Slovanské dni – Nitra, festival Dožinky v obci Mútne (Žilinský kraj), Medzinárodný festival výtvarného umenia Snina, Medzinárodný festival umení Slovanský bazár vo Vitebsku, Minský medzinárodný filmový festival Listapad atď.

Bol zrealizovaný spoločný projekt Dialóg kultúr, v rámci ktorého sa na Slovensku uskutočnil celý rad podujatí venovaných Jankovi Kupalovi, výstava Bieloruské ľudové hudobné nástroje.

V máji 2017 Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Štátnym literárnym múzeom J. Kupalu vydal zbierku básnických prekladov Janka Kupalu do slovenčiny. Prezentácie zbierky sa konali v júni 2017 v Minsku a v novembri 2017 v Bratislave.

10. júla 2017 sa v Štátnom divadle v Košiciach konalo vystúpenie Bieloruského štátneho zaslúžilého choreografického súboru Choroški zorganizované v spolupráci s bieloruským veľvyslanectvom na Slovensku.

31. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy bieloruského umelca A. Koncuba.

21. júla 2018 sa vo Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Oskar Mariks, zakladateľ bieloruskej scenografie venovanej životu a dielu bieloruského divadelného výtvarníka, rodáka zo Slovenska Oskara Mariksa.

20. – 26. novembra 2018 sa študenti Fakulty ľudových nástrojov Bieloruskej štátnej hudobnej akadémie zúčastnili Medzinárodnej súťaže akordeonistov Intertalent 2018 v Dunajskej Strede.

V júni 2018 navštívila delegácia mesta Žilina na čele s primátorom I. Chomom 12. Celoštátny festival národných kultúr v meste Grodno.

Bieloruský ľudový umelecký súbor Plisa sa 6. júla 2018 zúčastnil na kultúrnom podujatí 10. Folklórny festival Slavica v rámci Cyrilo-Metodskych slávností v Nitre.

10. apríla 2019 bola v Univerzitnej knižnici v Bratislave slávnostne otvorená výstava Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska: 1941 – 1944 pripravenej v rámci osláv 75. výročia oslobodenia Bieloruska od fašistických okupantov a 75. výročia SNP.

15. októbra 2019 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia výstavy Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska: 1941 – 1944 doplnenej o výstavu Bielorusi v Slovenskom národnom povstaní (29. augusta – 28. októbra 1944).

11. decembra 2019 sa v budove hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej prvému národnému básnikovi Bieloruska Jankovi Kupalovi.

Spolupráca so Slovenskou republikou v oblasti vzdelávania sa realizuje v rámci medzirezortnej dohody o spolupráci zo dňa 21. júna 1996.

Je podpísaných cca 20 priamych dohôd medzi vysokými školami oboch krajín.

V rámci oficiálnej návštevy predsedu vlády Bieloruskej republiky A. Kobiakova na Slovensku v apríli 2017 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Slovenskej republiky о spolupráci v oblasti vedy a technológií.

V roku 2018 Štátny výbor pre vedu a technológie Bieloruskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvorili Spoločnú medzivládnu bielorusko-slovenskú komisiu pre spoluprácu v oblasti vedy a technológií. 

Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo v septembri 2018 v Minsku.

V rámci práce komisie sa začala spoločná realizácia schválených projektov v oblasti nano a biotechnológií na roky 2019 – 2022.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to